Przetargi.pl
Serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3707100 , fax. 34 3707170
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3707100, fax. 34 3707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa urządzeń znajdujących się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii. Wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia stanu urządzeń, których naprawa i serwis jest przedmiotem zamówienia w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii. Sprawdzenia można dokonać w okresie od dnia ogłoszenia o zamówieniu do dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako terminu składania ofert (o którym mowa w pkt 11 specyfikacji), w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy, po uprzednim uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia (wymienioną w pkt 7 specyfikacji). Serwis i naprawa urządzenia obejmuje: kontrolę stanu technicznego oraz konserwację urządzeń(serwis), które wykonane zostaną w ramach wizyt serwisowych Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Usługa obejmuje siedem (7) wizyt serwisowych wykonanych w odstępach czasu od 4 do 6 tygodni pomiędzy datą zawarcia umowy a datą zakończenia umowy, wykonywanie napraw i usuwanie usterek zdiagnozowanych w czasie serwisu oraz wykonywanie napraw zgłoszonych przez Zamawiającego, usługę telefoniczną pomocy technicznej (helpdesk). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach