Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i adaptacji przyziemia Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki

Akademia Sztuk Pięknych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3012801, 3201278 , fax. 058 3201278
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych
  ul. Targ Węglowy 6 6
  80-836 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3012801, 3201278, fax. 058 3201278
  REGON: 00027582000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i adaptacji przyziemia Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji przyziemia budynku Wielkiej Zbrojowni, zlokalizowanego przy Targu Węglowym 6 w Gdańsku, w ramach programu Zbrojownia Sztuki. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Budynek Wielkiej Zbrojowni znajduje się pod ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 lipca 1967 r. , pod numerem 454 (dawny nr 323). Ponadto jest on usytuowany w obszarze zabytkowego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 (nowy numer: 15), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 11 października 1947r. oraz uznanego za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 8 września 1994r. Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe zamówienie dotyczy przebudowy i modernizacji - wykonywanej w budynku wpisanym do rejestru zabytków, objętych nadzorem konserwatorskim. W związku z powyższym proponowane przez Wykonawcę zmiany rozwiązań projektowych, skutkować będą obowiązkiem uzyskania przez wnioskującego (Wykonawcę) uzgodnienia oraz zmian decyzji administracyjnej właściwego miejscowo organu ochrony zabytków, tj. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Stan techniczny budynku w zakresie budowlanym, instalacji elektrycznych i teletechnicznych wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów, norm i standardów. Z uwagi na lokalizację budynku Wielkiej Zbrojowni Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na wjazd pod budynek oraz do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I USŁUG Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane, roboty budowlane przy zabytku, prace konserwatorskie - polegające na robotach w zakresie: 1) architektury, w tym: - układanie posadzki z płyt granitowych z przygotowaniem podłoża - układanie posadzki z betonu barwionego w masie z przygotowaniem podłoża - renowacja konserwatorska ścian wewnętrznych z cegieł (ściana południowa i wschodnia) - renowacja konserwatorska ścian i sklepień tynkowanych - renowacja konserwatorska granitowych okładzin słupów - wymiana okna O-08 na elewacji północnej w klasie EI60 - wymiana okna O-04a na elewacji wschodniej 2) konstrukcji, w tym: - wykonanie nadproży - wykonanie przebicia przez łęk w osiach 6-7/B-C - wykonanie przebicia przez łęk w osiach 1-2/B-C - wykonanie ściany żelbetowej w osi A - wykonanie kanałów elektrycznych, elektrotechnicznych i sanitarnych 3) instalacji sanitarnych 4) instalacji elektrycznych i teletechnicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ Dokumentacja Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ oraz z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 18 lipca 2013 r., do godz. 10:15 Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach