Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez Teatr Baj

Teatr BAJ ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 619 90 96 , fax. 0-22 619 90 96
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr BAJ
  ul. Jagiellońska 28 28
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 619 90 96, fax. 0-22 619 90 96
  REGON: 00027794800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrbaj.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez Teatr Baj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych lokali przekazanych w użytkowanie na potrzeby Teatru Baj w Warszawie. Prace remontowe obejmują przede wszystkim roboty ogólno budowlane i elektryczne. Zamawiający informuje, że wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji prac wykorzystać materiały budowlane będące własnością zamawiającego tj. deski podłogowe 120 m2, materiały przeznaczone do robót elektrycznych. Prace remontowe będą prowadzone w pomieszczeniach dotychczas będących pustostanami lub mieszkalnymi lokalami komunalnymi wymagającymi kapitalnego remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach