Przetargi.pl
przetarg na dostawę sprzętu do rehabilitacji i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 783 27 15 , fax. 22 783 27 15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Idzikowskiego 7b 7b
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 783 27 15, fax. 22 783 27 15
  REGON: 01300863200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.spzoz.sulejowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg na dostawę sprzętu do rehabilitacji i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa sprzętu do rehabilitacji i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.spzoz.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach