Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony PN/26AM/07/2016 na dostawę aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala SOLEC Sp. z o.o. o wartości poniżej 209 000 euro

Szpital Solec Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec 93
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 250 62 48 , fax. 22 250 61 99
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Solec Sp. z o.o.
  ul. Solec 93 93
  00-382 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99
  REGON: 14262895500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony PN/26AM/07/2016 na dostawę aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala SOLEC Sp. z o.o. o wartości poniżej 209 000 euro
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej do pracowni histopatologicznej Szpitala SOLEC Sp. z o.o. Szczegółowy opis aparatury medycznej zawiera załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy i załączniku nr 3 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 5 899,00 zł RAZEM: 5 899,00 zł 3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form: 3.1 pieniądz; 3.2 poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancja bankowa; 3.4 gwarancja ubezpieczeniowa; 3.5 poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 80 1050 1025 1000 0024 1669 2248 5 Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty. 6 Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w osobnej kopercie w Sekretariacie Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie do dnia 28.07.2016 r. do godz. 10:00. 7 Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm. 8 Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm. 9 Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cmsolec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach