Przetargi.pl
Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7437600 , fax. 029 7437605
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 1
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605
  REGON: 00030872600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wyszkow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w pakiecie nr 1, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik nr 2. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszych załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 2. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876). 3. Dostarczany towar będzie odpowiadał warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towaru wymienionego w pakiecie nr 1, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Warunki dostawy i płatności: a) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. b) miejsce dostawy: Laboratorium SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. c) dostawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek. d) płatność faktury w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-wyszkow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach