Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze zmianą projektu scalenia gruntów obr. Bukowa Mała, gm. Sawin dot. dz. nr 124 o pow. 0,36 ha polegającą na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania zmiany projektu scalenia gruntów poprzez wydzielenie działki zgodnie ze stanem sprzed scalenia oraz treścią KW LU1C/000012471/1 i KW LU1C/00021217/9, a także wyznaczenia granic działek sprzed scalenia w uzgodnieniu z ich właścicielami

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze zmianą projektu scalenia gruntów obr. Bukowa Mała, gm. Sawin dot. dz. nr 124 o pow. 0,36 ha polegającą na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania zmiany projektu scalenia gruntów poprzez wydzielenie działki zgodnie ze stanem sprzed scalenia oraz treścią KW LU1C/000012471/1 i KW LU1C/00021217/9, a także wyznaczenia granic działek sprzed scalenia w uzgodnieniu z ich właścicielami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze zmianą projektu scalenia gruntów obr. Bukowa Mała, gm. Sawin dot. dz. nr 124 o pow. 0,36 ha polegającą na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do dokonania zmiany projektu scalenia gruntów poprzez wydzielenie działki zgodnie ze stanem sprzed scalenia oraz treścią KW LU1C/000012471/1 i KW LU1C/00021217/9, a także wyznaczenia granic działek sprzed scalenia w uzgodnieniu z ich właścicielami Rodzaj pracy geodezyjnej: Zmiana projektu scalenia gruntów obr. Bukowa Mała, gm. Sawin Rodzaj pracy: Opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zmiany projektu scalenia gruntów poprzez wydzielenie działek zgodnie ze stanem sprzed scalenia oraz treścią KW LU1C/000012471/1 i KW LU1C/00021217/9, a także wyznaczenia granic działek sprzed scalenia w uzgodnieniu z ich właścicielami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach