Przetargi.pl
Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1783 Rokietnica-Maćkowice

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 016 6723940
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 016 6723940
  REGON: 00055117700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zurawica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1783 Rokietnica-Maćkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Maćkowice odcinek od słupa nr 17/UG/II do słupa nr 23/UG/II oraz od słupa nr 25/UG/II do 42/UG/II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 1) w celu wykazania że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Wykonawca musi; a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych 2) w celu wykazania że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia Wykonawca musi; a) wykonać minimum dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (tj. wykonanych dwóch sieci oświetlenia ulicznego). 2. Zamawiający dokona potwierdzenia, spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, poprzez analizę dokumentów wyszczególnionych w pkt 6 specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że przedmiotem działalności jest wykonanie robót budowlanych. 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych. Wg. wzoru załączonego do SIWZ 3. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zurawica.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach