Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Powiat Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8671463 , fax. 017 8671964
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski
  ul. Grunwaldzka 15 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8671463, fax. 017 8671964
  REGON: 69058141300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.rzeszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.W ramach zamówienia należy wykonać rozbudowę budynku usługowo - technicznego DPS dobudowując do niego - dwukondygnacyjny budynek wraz z przewiązką oraz roboty zewnętrzne. 2.Zakres robót: Roboty budowlane - fundamenty, ściany parteru i piętra, stropy, konstrukcja dachu z przykryciem, stolarka okienna - stan surowy zamknięty. Roboty budowlane i wykończeniowe budynku - stan wykończony. Instalacje sanitarne, elektryczne i telewizji dozorowej wewnątrz budynku. Roboty zewnętrzne - przyłącza sanitarne, oświetlenie terenu, miejsca parkingowe, ogrodzenie, ukształtowanie terenu, chodniki). Wyposażenie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej (Rozdział 4 SIWZ), oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Rozdział 5 SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: b1) wykonawcy zrealizowali jako generalny wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto każde, b2) wykonawcy dysponować będą osobami posiadającymi uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz które wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, uprawniające do pełnienia następujących obowiązków: kierownik robót branży budowlano - konstrukcyjnej - dwie osoby (w tym jedna jako zastępstwo na czas nieobecności), kierownik robót branży sanitarnej, kierownik robót branży elektrycznej, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: c1) wykonawcy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 1 500 000,00 zł, c2) wykonawcy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zarówno na jeden wypadek ubezpieczeniowy jak i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena oferty brutto. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosując regułę: spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie dostarczą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych, robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających warunki określone w § 5 ust. 1, lit b1) instrukcji dla wykonawców z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 5. Dokumenty (np.: referencje) potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wykazie, o którym mowa w ust. 4 zostały wykonane należycie. Podczas oceny ofert uwzględnione zostaną wyłącznie roboty budowlane, których należyte wykonanie wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami wystawionymi przez zamawiających (np.: referencje). 6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, spełniających warunki określone w § 5 ust. 1, lit b2) instrukcji dla wykonawców. 7. Jeżeli wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia znajdują się osoby udostępnione wykonawcy przez inny podmiot, to wraz z ofertą wykonawca składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu tych osób do wykonania zamówienia. 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają niezbędne uprawnienia zawodowe (uprawnienia zawodowe, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów). 9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/starostwo/zamowienia_publiczne_/siwz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach