Przetargi.pl
Dostawa leków cytostatycznych

Wojewódzki Szpital w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6775065 , fax. 016 6775064
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6775065, fax. 016 6775064
  REGON: 00031468400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków cytostatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków cytostatycznych: Zad. 1 - Leki cytostatyczne - 3 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 - Leki cytostatyczne - 2 poz. asort. w różnych ilościach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem wykonawcy tzn. osoby osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. W przypadku załączenia do oferty dokumentów w innym języku niż polski zamawiający wymaga załączenia do oferty tłumaczenia na język polski. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własny koszt wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji dostawy przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałości cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania umowy. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; 2) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi; 3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. 5. W przypadku powierzenia podwykonawstwa, wykonawca musi więc wskazać w ofercie (zał. nr 1 SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy(-om), wskazując nazwy i adresy podwykonawcy(-ów) lub nie powierzam - przez wpisanie, np. 0 lub --- . 6. Termin ważności leków nie będzie krótszy niż 6 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy. 7. Wykonawca, który będzie dostarczać leki cytostatyczne wymienione w załączniku nr 3 musi zapewnić dostawy zgodnie z wymaganiami dla cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U nr 144 2002 poz. 1216 z dnia 9 września 2002 r.) na podstawie art. 79 ustawy z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U nr 53/2004 poz. 533 z późn. zm.). 8. Wykonawca zapewni w transporcie nienaruszalność przedmiotu umowy a ponadto oklei opakowanie towaru żółtą taśmą z napisem lek cytostatyczny . 9. W przypadku wyboru oferty po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego karty charakterystyki wybranych leków cytostatycznych. 10. Wykonawca będzie dostarczać faktury do zamawianych partii towaru wraz z dyskietką zapisaną w formacie Malicki, na której będą zawarte dane z faktury. 11. Wykonawca będzie dostarczać komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wstrzymaniu bądź wycofaniu leku z obrotu w kraju. 12. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: a) ocena spełnienia wymaganych warunków, opisanych w SIWZ, będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia; b) wykonawcy, którzy nie złożą wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 pkt. 1- 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 wymienionej ustawy, a także spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wykonawcy wg treści załącznika nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie - Załącznik nr 2 SIWZ. 3. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji zamówienia wg treści załącznika nr 3 do SIWZ określającego przedmiot zamówienia. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 SIWZ. 5. Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego bądź składu celnego. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z uwzględnieniem: a) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w w niezbędnych do złożenia oferty, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 i 6 mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem - przez wykonawcę. 8. W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy - w oryginale. 9. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winna być podpisana przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale. 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający to pełnomocnictwo - w oryginale. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wzoz/sprzemysl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach