Przetargi.pl
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Jagiellońskiej w Słupsku

Urząd Gminy Rudziniec ogłasza przetarg

 • Adres: 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0324000 700 , fax. 032 4000 703
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rudziniec
  ul. Gliwicka 26 26
  44-160 Rudziniec, woj. śląskie
  tel. 0324000 700, fax. 032 4000 703
  REGON: 27625780200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Jagiellońskiej w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Jagiellońskiej w Słupsku polegające m.in. na: a) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu - 4452.50 m2 b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - 4452.50 m2 c) transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładowność środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t - 481.50 t d) nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t - 481.50 t e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana ręcznie - 36.25 t f) wykonanie mechaniczne wcinek w nawierzchnię asfaltobetonową - 15.00 m2 g) utwardzenie poboczy drogi tłuczniem kamiennym na szerokości 40 cm i grubości 5cm - 720.00 m2 h) oczyszczanie ręczne poboczy - 540.00 m2 i) ścinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane ręcznie - 320.00 m2 j) oczyszczenie nawierzchni asfaltowej - 4452.50 m2 1.2 Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej specyfkacji. 1.3 Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji zadania i w jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzonej inwestycji, obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy. 1.4 Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy oraz jego specyfiki, braku możliwości dojazdu, poboru wody dla potrzeb zaplecza budowy itd., nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 1.6 Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 1.7 W przypadku wskazania przez Zamawiającego, w uproszczonym projekcie przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, to dopuszczalne jest zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie zamówienia publicznego, materiałów lub urządzeń równoważnych tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 Jest niezgodną z ustawą 3.2 Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz ofertowy - zgodny z wzorem formularza ofertowego przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Uwaga: Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym i jest ceną ryczałtową!!! Przedmiar robót służy Wykonawcy jedynie jako pomoc w celu rzetelnego przygotowania oferty. 1.2 Wzór umowy - zgodny z wzorem umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ - zaparafowany przez wykonawcę 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zgodny z oświadczeniem przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 3.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie lub dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane, o których wyżej mowa, zostały wykonane należycie - wykaz należy przedstawić na wzorcu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Uwaga!! Wymaga się wykazania co najmniej 1 roboty budowlanej potwierdzonej dokumentami o minimalnej wartości 80 000,00 zł brutto. 4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.1 Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 4. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie-pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie - pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy konsorcjum. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VI w pkt 2 ppkt 2.1, 2.2 SIWZ oraz oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy). e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 6.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 6.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 6.3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy-ów ubiegającego-cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub mocodawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudziniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach