Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenie zachodnich ścian szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3813786 , fax. 032 3813727
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  ul. Karłuszowiec 5 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3813786, fax. 032 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnogorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenie zachodnich ścian szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenie zachodnich ścian szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C. Dokładny adres: budynki mieszkalne wielorodzinne, 42-620 Nakło Śląskie, ul. Powstańców Śląskich 2A, 2B, 2C. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej po naprawie istniejącego pokrycia jako warstwy podkładowej, - docieplenie zachodnich ścian szczytowych metodą lekką mokrą, - demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz założenie nowych wraz z przynależnymi obróbkami blacharskimi gzymsów i murków attyki z uwzględnieniem przygotowania podłoża nad gzymsem pod wymianę systemu odwodnienia z zamianą istniejących rynien leżących na rynny wiszące z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbami poliwinylowymi, - demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliwinylowymi, - naprawa uszkodzonych powierzchni w trakcie robót demontażowych istniejących obróbek wraz z naprawą uszkodzonych tynków gzymsów, kominów, murków ogniowych, - demontaż starej istniejącej i ponowne założenie na dachach instalacji odgromowej wraz z wymaganymi pomiarami, - uprzątnięcie i uporządkowanie rejonu robót w budynkach i wokół budynków. 3. Dokładny zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w: - opisie technicznym remontu pokrycia dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych (załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ), - przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ), - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych STWiOR (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Wykonawca robót w celu sporządzenia oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie. 5. Warunki realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, opis techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Opis techniczny, przedmiar oraz STWiOR stanowią załączniki nr 6, 7 i 9 do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją przetargową w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, pokój 104). W razie stwierdzenia przez Oferenta, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Realizacja zamówienia powinna przebiegać w sposób umożliwiający bezpieczne funkcjonowanie i korzystanie z budynków przez mieszkańców. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Na całość wykonanych robót oraz zastosowane wyroby i materiały Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji na okres 10 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót za wyjątkiem maszyn i urządzeń, na które obowiązują gwarancje fabryczne producenta. Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika Budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie przez Wykonawcę w składanej ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do wymienionych w opisie technicznym, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz w przedmiarach robót posiadających jednak parametry techniczne założone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia znajduje się w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, c) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali dwie lub więcej robót budowlanych, polegających na remoncie pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenia ścian - wartości co najmniej 100 tys. zł brutto każde (lub w okresie krótszym, jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy), d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), e) przedstawią wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat posiadanych uprawnień, ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg załącznika nr 5 do SIWZ), ze szczególnym wskazaniem kierownika budowy (imię i nazwisko, uprawnienia budowlane, aktualny wpis do rejestru Inżynierów i Techników Izby Budownictwa, posiadane ubezpieczenie OC) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych prawem uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla dokonania oceny spełnienia warunków wyszczególnionych wyżej wykonawca przedstawi następujące dokumenty: a. Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). b. Zaparafowany lub podpisany i opieczętowany przez osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania wykonawcy wzór istotnych postanowień umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. c. Aktualny lub uaktualniony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d. Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy nie wynika ono z dokumentu dopuszczającego do obrotu lub umowy spółki cywilnej. e. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub list intencyjny w sprawie wspólnego wykonania zamówienia lub pełnomocnictwo dla lidera podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy). f. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 w/w. Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). g. Umowa spółki cywilnej, jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej (w celu identyfikacji wspólników, stron, zasad i sposobu reprezentowania spółki). h. Wykaz, co najmniej dwóch wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto każda z robót polegających na remoncie pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych oraz docieplenia ścian z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ). i. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS/KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. j. kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 6 do SIWZ). k. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (celem sprawdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. IV.1.d) na kwotę minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). l. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ (celem sprawdzenia spełnienia warunku, o którym mowa wyżej). Jeżeli w wykazie Wykonawca przedstawi osoby, którymi będzie dysponował, składa pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. m. oświadczenie o podwykonawstwie (jeśli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wg załącznika nr 8 do SIWZ). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.c) oraz i) winien przedstawić dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Termin ważności dokumentów analogicznie jak w p. 1.c) oraz i); 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, albo przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa wyżej mają być aktualne lub uaktualnione przez organ je wydający, przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które ma być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Brak dokumentów wymienionych wyżej spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnogorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach