Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie Obsługa komputera z kasą fiskalną, internetem, doradca klienta + Subiekt

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4965150 , fax. 033 4965151
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Partyzantów 55 55
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4965150, fax. 033 4965151
  REGON: 07232097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie Obsługa komputera z kasą fiskalną, internetem, doradca klienta + Subiekt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie szkolenia na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie Obsługa komputera z kasą fiskalną, internetem, doradca klienta + Subiekt - dla 10 osób bezrobotnych. Przetarg nieograniczony do kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu może wziąć udział wykonawca, który: 1. Spełnia warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykaże, iż: - dysponuje salami wykładowymi, salami ćwiczeń, pomieszczeniami socjalnymi, - dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym, - dysponuje materiałami dydaktycznymi, podręcznikami i pomocami naukowymi potrzebnymi do realizacji szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. 3. Dołączy prawidłowo wypełniony załącznik nr 9 dotyczący programu szkolenia, wraz ze wskazaniem sposobu sprawdzenia efektów szkolenia; 4. Dołączy wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, 5. Dołączy prawidłowo wypełniony załącznik nr 10, 6. Złoży ofertę kompleksową na całość zamówienia. 7. Złoży ofertę w terminie do dnia 23.09.2009r. do godz. 8. 30 Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia-niespełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez zamawiającego warunku. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony wykonawcom wraz z SIWZ - załącznik nr 1; 2. wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy - załącznik nr 2; 3. oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne oraz o braku zaległości podatkowych oraz że wykonawca zapoznał się z warunkami zawartymi w niniejszym SIWZ wraz z jej załącznikami oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń - załącznik nr 3, a w przypadku zaległości zaświadczenie z trzech ostatnich miesięcy potwierdzające zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty z US lub ZUS; 4. złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4; 5. kopię aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. (wystawiony nie wcześniej niż 6 - miesięcy przed terminem składania ofert); 6. kopię zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz aktualizację wpisu na 2009 r.; 7. oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami umowy (wzór umowy-załącznik nr 5) oraz nie wnoszeniem co do jej treści żadnych zastrzeżeń (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6); 8. preliminarz kosztów, z którego wynika koszt całkowity szkolenia przypadający na jedną osobę oraz koszt osobogodziny (obliczenie oferowanej ceny zamówienia - wartość do zapłaty przez Zamawiającego); 9. kserokopię certyfikatu jakości usług jeżeli wykonawca taki posiada (np. Certyfikaty Systemu Zarządzania jakością ISO, akredytację Kuratora Oświaty, Certyfikat dla szkół językowych PASE, atesty itp.); 10. kwestionariusze osobowe kadry dydaktycznej, potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe - załącznik nr 7; 11. informacje dotyczące doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to, w tym okresie (wykaz szkoleń obejmujących grupę osób nie mniejszą od grupy określonej w przedmiocie zamówienia /tj. = lub >10/ z podaniem ich kierunku i terminu realizacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie /np. referencjami/ - załącznik nr 8); 12. opis miejsca przeprowadzenia szkolenia (zajęć teoretycznych i praktycznych) wraz z informacją o dostosowaniu ilości i jakości pomieszczeń (w tym zaplecza socjalnego) oraz wyposażenia w sprzęt do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, jakie zapewnia Wykonawca do realizacji szkolenia; 13. Program szkolenia (załącznik nr 9), który powinien zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i praktycznej, - treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób sprawdzenia efektów szkolenia, 14. wzór: - zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia, 15. oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 10) opisujące: - sposób sprawowania nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia, - zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach