Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 46 w m. Lelów od km 228+300 do km 230 + 300 wraz z odcinkiem o długości 400 m stanowiącym obejście rynku, o łącznej długości 2,4 km .

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-016 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-016 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 46 w m. Lelów od km 228+300 do km 230 + 300 wraz z odcinkiem o długości 400 m stanowiącym obejście rynku, o łącznej długości 2,4 km .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 46 w m. Lelów od km 228+300 do km 230+300 wraz z odcinkiem o długości 400 m stanowiącym obejście rynku o łącznej długości około 2,4 km Zakresem opracowania należy objąć: 1. Część drogowa, 2. Część mostowa, 3. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tą dokumentację oraz jej modyfikacje, których konieczność wykonania wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach procedury przetargowej na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ogólne Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w powyższym pkt. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Warunki szczegółowe Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: a) przychód za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres ( na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.( Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego) b) posiadanie ubezpieczenia (polisy lub innego dokumentu) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300 000,00 zł. (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy podać wg. średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin składania ofert), Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt. potencjał ekonomiczno-finansowy a)-b) spełniają łącznie Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami, którym zostanie powierzone wykonanie zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż : 1. Projektant branża drogowa - 2 osoby, uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, minimalne doświadczenie - opracował minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze dla budowy, przebudowy lub remontu dróg co najmniej klasy GP lub wyższej 2. Sprawdzający (weryfikator) - 1 osoba, uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, minimalne doświadczenie - opracował lub sprawdził minimum 5 dokumentacji projektowych dla budowy, przebudowy lub remontu dróg co najmniej klasy GP lub wyższej 3. Geodeta - 1 osoba, uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1,2 zgodne z rozdziałem 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, minimalne doświadczenie - 3 letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) w wykonywaniu prac geodezyjnych m.in. w opracowywaniu, map do celów projektowych, wykonywaniu podziałów nieruchomości pod inwestycje liniowe 4. Ekspert ds. ochrony środowiska - 1 osoba, uprawnienia nie są wymagane, wykształcenie kierunkowe, minimalne doświadczenie - wykonał raporty o oddziaływaniu na środowisko dla co najmniej 3 porównywalnych zadań dla dróg co najmniej klasy GP lub wyższej. Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3-ch lat poprzedzających datę wszczęcia postępowania wykonał co najmniej 2 usługi rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, wykonawczych ) dla budowy, przebudowy lub remontu dróg klasy GP lub wyższej. Doświadczenie Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winny spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu usług, które zamierza podzlecić Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu oparta będzie na ocenie spełnia / nie spełnia wszystkich warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Informację o sytuacji finansowej Wykonawcy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. Potencjał ekonomiczno-finansowy a). 4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt. Potencjał ekonomiczno-finansowy b). 5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (Potencjał kadrowy) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 i 3a. Do wykazu winny być dołączone kopie uprawnień tam gdzie są one wymagane potwierdzające spełnienie warunku w pkt Potencjał kadrowy. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie w pkt. Potencjał kadrowy Wykonawca wskazał osoby udostępniane przez inne podmioty Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, który potwierdza spełnienie warunku na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 (Doświadczenie Wykonawcy) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie ( protokół końcowego odbioru dokumentacji, zaświadczenie zamawiającego określające zakres wykonanej dokumen. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu zamówienia personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób w trakcie realizacji zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia. 6.tacji i stwierdzające, że dokumentacja wykonana została należycie itp.). 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2. składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Mają odpowiednio zastosowanie zapisy pkt 7. dotyczące terminów wystawienia dokumentów. Dokumenty określone w pkt 7. winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii wraz z tłumaczeniem na język polski; kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : - Oświadczenie wymienione w pkt 1. składa pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum . - Dokumenty wymienione w pkt 2. przedstawia każdy Wykonawca - Dokumenty wymienione w punkcie 3. przedstawia każdy Wykonawca, - Dokumenty wymienione w pkt 4. winien przedstawić w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku. - Dokumenty wymienione w pkt 5. i 6. oraz informacje do przedstawienia w oświadczeniach wymienionych w pkt 5. i 6. winien dostarczyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunków, same zaś oświadczenia składane są przez pełnomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający udzielenie takiego pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach