Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SIŁOWNI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 40-005 Katowice, Aleja Korfantego 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2537741, 2538733 , fax. 032 2538733
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Aleja Korfantego 35 35
  40-005 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2537741, 2538733, fax. 032 2538733
  REGON: 00078948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA SIŁOWNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 ustawy) dostawa fabrycznie nowego wyposażenia siłowni. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi niżej wymieniony sprzęt: 1. Obciążnik talerzowy 2,50kg ogumowany, fi 50 szt 14 2. Obciążnik talerzowy 5kg ogumowany, fi 50 szt 14 3. Obciążnik talerzowy 10kg ogumowany, fi 50 szt 14 4. Obciążnik talerzowy 15kg ogumowany, fi 50 szt 10 5. Obciążnik talerzowy 20kg ogumowany, fi 50 szt 10 6. Obciążnik talerzowy 25kg ogumowany, fi 50 szt 10 7. Zestaw sztangielek skręcanych 2-30 kg ze stojakiem zestaw 1 8. Stojak na krążki 5 poziomów szt 1 9. Gryf łamany fi 50 z tulejami szt 1 10. Ławka do ćwiczeń mięsni bicepsów szt 1 11. Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu - regulowana szt 1 12. Gryf olimpijski fi 30 z tulejami fi 50, dł. 220cm z kompletem zacisków szt 2 13. Stojak regulowany wysoki szt 1 14. Ławka skośna regulowana szt 2 15. Prowadnica bez obciążenia gryfu szt 1 16. Ławka pozioma ze stojakami szt 1 17. Przyrząd do ćwiczeń mięsni łydek siedząc szt 1 18. Twister stojąc- siedząc szt 1 19. Przyrząd do rozpiętek szt 1 20. Przyrząd do ćwiczeń mięsni prostych brzucha szt 1 21. Przyrząd do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej szt 1 22. Gryf zaczepowy ( podwójny specjalny uchwyt) szt 1 23. Gryf zaczepowy ( długi drążek pełny) szt 1 24. Przyrząd do ćwiczeń mięśni najszerszych grzbietu szt 1 25. Przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg - suwnica 45 st. szt 1 26. Przyrząd do ćwiczeń mięśni przywodzicieli i odwodzicieli szt 1 27. Przyrząd do ćwiczeń mięśni czworogłowych uda szt 1 28. Przyrząd do ćwiczeń mięśni dwugłowych uda leżąc szt 1 29. Przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg - hack maszyna szt 1 30. Stojak poręcz szt 1 31. Przyrząd do ćwiczeń mięśni czworogłowych i pośladkowych szt 1 32. Przyrząd do ćwiczeń mięśni skośnych brzucha szt 1 w podanych wyżej ilościach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji minimum 10 lat na elementy konstrukcyjne dostarczonego sprzętu. Opis: Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi sprzętu profesjonalnego do siłowni ogólnodostępnej. Sprzęt będzie przeznaczony do zajęć indywidualnych w ramach ogólnodostępnej siłowni. Parametry techniczne oferowanego sprzętu nie mogą być mniejsze od parametrów sprzętu profesjonalnego oferowanego przez firmę Olimp lub równoważny. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice. O terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 3.500,00 zł, przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Miejsce wniesienia wadium: 1.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nw. konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach: ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice nr 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750 z dopiskiem /wadium dla zamówienia pn. dostawa wyposażenia siłowni/. Ksero dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 2.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy dołączyć do oferty. Dokument ten powinien zabezpieczać ofertę co najmniej od dnia składania i otwarcia ofert. Zwrot wadium: Zwrot wadium wykonawcom nie wybranym do wykonania zamówienia nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Sytuacje skutkujące przepadkiem wadium na rzecz zamawiającego: Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2.Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, a także spełniają wymagania przedstawione poniżej: a)posiadają doświadczenie oraz wykażą, że zrealizowali samodzielnie lub wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym minimum jedną dostawę sprzętu do wyposażenia siłowni, b)załączą do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawa o której mowa wyżej została wykonana należycie, c)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż oferowana cena, wynikająca z treści złożonej oferty, d)złożą wymagane dokumenty, e)spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia, nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2.Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem składania ofert, b)oświadczenie, o treści określonej w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy - że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać minimum jedną dostawę sprzętu do wyposażenia siłowni, e)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (suma ubezpieczenia nie może być niższa niż oferowana cena, wynikająca z treści złożonej oferty), f)oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu ( gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium przelewem na konto bankowe, g)świadectwa, certyfikaty jakości i bezpieczeństwa oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania przepisów bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi zgodnie z opisem w pkt. 11 SIWZ, h)oświadczenie, że Wykonawca dostarczy i rozładuje oferowany sprzęt sportowy-wyposażenie siłowni na własny koszt, wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz. 3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym w SIWZ wymaganiom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty np. zdjęcia, rysunki lub foldery informacyjne prezentujące oferowany sprzęt z zaznaczeniem pozycji formularza cenowego której dotyczy. Uwaga! Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 14 ppkt 2a, 2c siwz składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 87 poz. 605 z późniejszymi zmianami). Oferty wspólne: 1.W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w pkt 14.2 a,b,c siwz muszą przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum/wspólników spółki osobno. 4.Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htpp://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach