Przetargi.pl
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6429400 , fax. 089 6429401
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6429400, fax. 089 6429401
  REGON: 00052443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie miasta Ostróda, w tym: 1) Część 1- Modernizacja i budowa chodnika ul. 21 Stycznia. 2) Część 2- Modernizacja chodnika ul. Spokojna. 3) Część 3- Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza. 4) Część 4- Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej. 5) Część 5- Budowa ciągu pieszego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego). 6) Część 6- Budowa chodnika przy ul. Łąkowej. 7) Część 7- Modernizacja dojść i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika. 8) Część 8- Budowa nawierzchni ul. Witkacego. 9) Część 9- Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada. 10) Część 10- Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży ul. Poniatowskiego. 11) Część 11- Budowa ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Garnizonowej 22; zgodnie z przedmiarem robót (odpowiednio załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 do siwz), lokalizacją (odpowiednio załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do siwz) oraz projektem umowy (załącznik nr 3 do siwz). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) przygotowanie i zatwierdzenie, przed przystąpieniem do realizacji robót, projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729); 3) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 5) odtworzenie oznakowania pionowego do stanu pierwotnego, w przypadku konieczności demontażu w/w oznakowania w związku z prowadzonymi robotami; 6) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego po zakończeniu realizacji robót; 7) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. 3. Uwaga: 1) Prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu i dojścia do posesji; 2) W przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przypadku składania oferty w częściach 1-2, 5-7, 9-11. 2. W przypadku składania oferty w części 3, 4, 8: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część 3: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2) Część 4: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 3) Część 8: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-06-22 do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: BGŻ S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620; Wadium musi się znajdować na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 2016-06-22 o godz. 08:00. 2) w innych formach dopuszczonych uPzp (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach