Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Harcerskiej w Biskupcu

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7150110 , fax. 89 7152437
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  al. Niepodległości 2 2
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7150110, fax. 89 7152437
  REGON: 00068779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Harcerskiej w Biskupcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty polegające na wykonaniu nawierzchni ulicy, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej; w tym: roboty drogowe nawierzchnię ulicy wykonać zamiennie z kostki szarej typu Polbruk gr. 8cm., zamiast nawierzchni z betonu asfaltowego, w ilości 7150m2, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej czerwonej typu Polbruk gr.8cm., w ilości 700m2- w części ścieżki z kostki bezfazowej nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej czerwonej typu Polbruk gr.6cm., na podbudowie cem.piaskowej gr.10cm zamiast projektowanej z kostki gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm w ilości 2150m2 nawierzchnię chodników z kostki betonowej szarej typu Polbruk gr.6cm.,na podbudowie cem.piaskowej gr.10cm zamiast z kostki typu Polbruk gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm, w ilości 4102m2 Razem nawierzchnie z kostki typu Polbruk w ilości 14102m2 regulacja studni kanalizacji sanitarnej w ilości 33 szt. regulacja zasuw wodociągowych w ilości12 szt. regulacja nawiertek wodociągowych w ilości 44szt. regulacja hydrantów podziemnych w ilości 4szt. tyczenie, pomiar powykonawczy Roboty odwodnieniowe sieć kanalizacji deszczowej z rur PP fi 315 długości 90mb, przyłącza do studni ściekowych z rur PP fi160 długości 40mb odprowadzających wody opadowe do separatorów z osadnikiem typ ESL-H 6/60/120 szt.1 oraz z osadnikiem ESL-H 3/30/600 szt.2 zgodnie załączoną dokumentacją techniczną. tyczenie, pomiar powykonawczy Roboty elektryczne Wymiana istniejących opraw żarowych na oprawy ledowe o mocy 58W i strumieniu świetlnym 7020 lm. - w ilości 15 szt. Uzbrojenie działek w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej UWAGA !!! wg załączonego rysunku zamiennego odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaznaczone kolorem żółtym - wykonano, odcinki sieci naniesione kolorem czerwonym do wykonania tj odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. - z rur PVC 200 SDR34 SN8 DN200*5,9mm długości 252m tj. od studni S4 w kierunku S36 długości 20m zakończony korkiem, od studni S5 w kierunku S22 odcinek długości 10m zakończony korkiem, od studni S10 w kierunku S48 odcinek długości 10m zakończony korkiem, odcinek od studni S14do studni S21 długości 192m, od studni S18 w kierunku S52 odcinek długości 20m zakończony korkiem, sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 DN 110/4,2mm długości 290mb od zasuwy nr 3 odcinek długości 20m w rurze osłonowej zakończony korkiem, od zasuwy nr 6 odcinek długości 10m zakończony korkiem, od zasuwy nr 15 odcinek 10m zakończony korkiem, od zasuwy nr 17 odcinek dł. 20m w rurze osłonowej zakończony korkiem, od studni kanalizacji sanitarnej S14 odcinek łącznie z zasuwą nr 16 do zasuwy nr 20 długości 230m tyczenie, pomiar powykonawczy Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Zamawiający nie dołącza przedmiaru robót (podst.: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). Każdorazowo kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. Termin płatności w niniejszym zamówieniu to minimum 21 dni i maximum 30 dni. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy ,00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Harcerska. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do dnia upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach