Przetargi.pl
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6961505 , fax. 023 6962107
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  ul. Sądowa 21 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6961505, fax. 023 6962107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lidzbark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku Zakres robót obejmuje: I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI II. ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości : Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku- 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego : BS Działdowo z/s w Lidzbarku 07 8215 0006 2001 00000 941 0042, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w : BS Działdowo z/s w Lidzbarku 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz nr sprawy BiGK.271.1.8.2016. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto UMIG Lidzbark przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Pouczenie:Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. B.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach