Przetargi.pl
Remont ulicy Żeromskiego w Szczytnie

Gmina Miejska Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6247200 , fax. 089 6247201
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Szczytno
  ul. Sienkiewicza 1 1
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6247200, fax. 089 6247201
  REGON: 51074341000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Żeromskiego w Szczytnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku: km 0 + 000 ÷ km 0 + 098: 1. Branża sanitarna: wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikiem, wymiana przyłączy wodociągowych do budynków nr 4 i 6 oraz remont studni kanalizacyjnej. 2. Branża drogowa: usunięcie warstwy nawierzchni bitumicznej w celu odsłonięcia historycznej nawierzchni brukowej, wykonanie remontu nawierzchni brukowej polegającego na przełożeniu bruku oraz jego uzupełnieniu w miejscach wykonanych przekopów instalacyjnych, wymiana nawierzchni chodników na płytki granitowe płomieniowane o wymiarze 25x25x5 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1. Wzór umowy - załącznik nr 6. 2. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 23116022020000000061956327; 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczytno.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach