Przetargi.pl
WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA. CZĘŚĆ 1- BUDOWA UL. SPOKOJNEJ. CZĘŚĆ 2- MODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI. CZĘŚĆ 3- MODERNIZACJA UL. KĘTRZYŃSKIEGO. CZĘŚĆ 4- MODERNIZACJA UL. HANDLOWEJ.

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6429400 , fax. 089 6429401
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6429400, fax. 089 6429401
  REGON: 00052443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA. CZĘŚĆ 1- BUDOWA UL. SPOKOJNEJ. CZĘŚĆ 2- MODERNIZACJA UL. KOŚCIUSZKI. CZĘŚĆ 3- MODERNIZACJA UL. KĘTRZYŃSKIEGO. CZĘŚĆ 4- MODERNIZACJA UL. HANDLOWEJ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Ostróda, w zakresie 1) Część 1- Budowa ul. Spokojnej; 2) Część 2- Modernizacja ul. Kościuszki; 3) Część 3- Modernizacja ul. Kętrzyńskiego; 4) Część 4- Modernizacja ul. Handlowej; zgodnie z przedmiarem robót (odpowiednio załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 do siwz), lokalizacją (odpowiednio załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do siwz) oraz projektem umowy (załącznik nr 3 do siwz). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) przygotowanie i zatwierdzenie, przed przystąpieniem do realizacji robót, projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729); 3) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót; 4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 5) odtworzenie oznakowania pionowego do stanu pierwotnego, w przypadku konieczności demontażu w/w oznakowania w związku z prowadzonymi robotami; 6) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego po zakończeniu realizacji robót; 7) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. 3. Uwaga: 1) Prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu i dojścia do posesji; 2) W przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach