Przetargi.pl
Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6961505 , fax. 023 6962107
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  ul. Sądowa 21 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6961505, fax. 023 6962107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lidzbark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje : a) rozebranie krawężników betonowych 15x30, 133,00 m b) rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na podsypce piaskowej 308,00 m2 c) wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km , gruz pochodzący z rozbiórki chodników. 30,8 m3 d) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/46,20 m3 e) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cement owo-piaskowej 133,00 m f) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 177,00 m, g) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 6 cm, układane na podbudowie betonowej 10 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem 160,00 m2 h) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 8 cm, układane na podbudowie betonowej 15 cm po zagęszczeniu 148,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : - 1.000,00zł , (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Działdowo z/s w Lidzbark 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042, z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy BiGK.271.1.7.2016. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark w sekretariacie - pokój nr 9 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej formie będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności z treści powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. amawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwaranacja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach