Przetargi.pl
Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, w tym: 2.1. Część nr 1 - świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych, w tym także kondolencji i nekrologów, w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie), o średnim nakładzie jednorazowym powyżej 20 tysięcy egzemplarzy, wydawanym od poniedziałku do soboty, na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obejmujących: a) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach redakcyjnych w kolorze czarno-białym lub kolorowym, b) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach ogłoszeniowych w kolorze czarno-białym lub kolorowym. 2.2. Część nr 2 - świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych, w tym także kondolencji i nekrologów, w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie wydawany od poniedziałku do soboty, na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obejmujących: a) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach redakcyjnych w kolorze czarno-białym lub kolorowym, b) Publikację ogłoszeń prasowych zamieszczanych na stronach ogłoszeniowych w kolorze czarno-białym lub kolorowym. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Treść ogłoszeń związana będzie z działalnością edukacyjną, naukową, promocyjną i inną prowadzoną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 5. Publikacja ogłoszeń obejmuje także stałe i okazjonalne dodatki branżowe i tematyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Funkcjonalność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach