Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6485468 , fax. 89 644 80 66
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Tadeusza Kościuszki 33A 33A
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6485468, fax. 89 644 80 66
  REGON: 51085456900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie, według wymagań załączonego programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie: dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu; dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne opracowania (np. karta informacyjna przedsięwzięcia ..), pozwolenia, raporty, pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienia i decyzje (w tym decyzja środowiskowa) potrzebne do skutecznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na działkach nr 11/3, 11/6 obręb 11 wzdłuż nabrzeża jeziora i na działkach 1/2 i 1/3 obręb 14 jezioro Jeziorak (realizacja na działce Skarbu Państwa w zarządzie RZGW wymaga zgody i zawarcia umowy z RZGW przez Powiat iławski). Biorąc pod uwagę to, że dodatkowe pomosty (nr 5 i 6) zgodnie z PFU mają być mocowane do istniejącego oczepu, wykonawca musi przeanalizować istniejące elementy nabrzeża pod kątem wystąpienia ewentualnych dodatkowych obciążeń. 2) Realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę: dostawa i montaż dodatkowych pomostów pływających do wodowania i wyciągania z wody łodzi (z wyposażeniem i oznakowaniem), dostawa i montaż pomostu przy slipie do ułatwienia slipowania i do cumowania kajaków (z wyposażeniem i oznakowaniem) w istniejącym porcie śródlądowym w Iławie. 3) Zamówienie obejmuje również nadzór autorski oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego (bosmanów portu) w zakresie obsługi podnośnika dla niepełnosprawnych oraz bieżącej konserwacji pomostów. 4) Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanych pomostów i zakres robot budowlanych: a) długość pomostów wzdłuż nabrzeża (nr 5 i 6): od ok. 79,50 do ok. 83,50 mb b) długość pomostu przy slipie (nr 7) ok. 25 mb; długość trapu ok. 11 mb c) powierzchnia zagospodarowywanego terenu na lądzie: ok. 35 m2, na jeziorze ok. 230 m2 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony jest m.in. w następujących dokumentach: Programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, we wzorze umowy, o którym mowa w §XXVIII SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, pełną obsługą geodezyjną wraz z okresem gwarancji. 4. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 9 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach