Przetargi.pl
Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym.

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5219100 , fax. 089 5219109, 5219849
 • Data zamieszczenia: 2015-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
  ul. Emilii Plater 1 1
  10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5219100, fax. 089 5219109, 5219849
  REGON: 51075050900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warmia.mazury.pl/BIP
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym, spełniającym łącznie następujące wymagania: a) jest płatny; b) ukazuje się w postaci drukowanej regularnie od poniedziałku do soboty na terenie obejmującym co najmniej województwo warmińsko-mazurskie; c) posiada dodatki branżowe, ukazujące się co najmniej raz w tygodniu, o charakterze gospodarczo-finansowym dotyczące Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. 2. Nakład każdego ogłoszenia prasowego i kondolencji w dniu publikacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym, będzie nie mniejszy niż 4 500 egzemplarzy. 3. Ogłoszenia prasowe będą publikowane w wersji czarno-białej lub kolorowej od poniedziałku do soboty na stronach redakcyjnych lub ogłoszeniowych dziennika/ów. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną pod wskazany przez Wykonawcę adres mailowy treści ogłoszenia najpóźniej na 2 dni przed emisją do godziny 15:00. Zamawiający każdorazowo określi termin emisji ogłoszenia oraz pola tekstu ogłoszeń. 4. Ilość zamawianej powierzchni ogłoszeniowej to: a) 10 000 cm? w wersji czarno- białej, b) 10 000 cm? w wersji kolorowej. 5. Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnej wielkości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do roszczeń odszkodowawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Nakład
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach