Przetargi.pl
Dostawa wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako sprzedaż wraz z dostawą wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na Części. 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno - eksploatacyjne) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca, może zaoferować aparaturę o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w załączonych do oferty materiałach producenta. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy aparatury bezpośrednio do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanych w umowie. 2. Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa, wolna od wad materiałowych i prawnych. 3. Aparatura musi być oznakowana w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 4. Oferowana aparatura musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 6. Wraz z aparaturą Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim lub w języku angielskim. 7. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, aparatura powinna być gotowa do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy aparatury konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 8. Gwarancja: min. 12 miesięcy. 9. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego aparatu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego aparatu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 10. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis aparatury. 11. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty. 12. Transport aparatury do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonej aparatury. 14. Dostarczona aparatura musi być dostosowana do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach