Przetargi.pl
Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia:Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu Przedmiot główny: CPV: 45.31.61.10-9 Nazewnictwo wg CPV: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 2. Zakres zamówienia.a. Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu obejmuje między innymi niżej wymieniony zakres: 1) budowę linii kablowych od projektowanej szafki oświetleniowej do istniejących latarni oświetleniowych, 2)wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków pod jezdniami, 3)budowę trzynastu nowych latarni oświetleniowych na słupach stylizowanych, 4)budowę trzech nowych latarni oświetleniowych na słupach stalowych ocynkowanych, 5)montaż szafki oświetleniowej, 6)wykonanie systemu uziemień ochronnych. b. Na zakres robót objętych umową składa się: 1) Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV oświetleniowej dla potrzeb oświetlenia ul. Zamkowej w Elblągu zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową stanowiącymi zał. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2)Obsługa geodezyjna inwestycji wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej. 3)Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót i oznakowanie robót zgodnie z ww. projektem. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg. Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz projekt budowlano-wykonawczy: Sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ul. Zamkowej w Elblągu, dz. Nr 374, 375/2, 228/6, 335, 234, 330/3, 329, 339, 5, 338, obręb 15, Miasto Elbląg. 3.Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa składająca się z:1) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu ADRES INWESTYCJI: ELBLĄG ul. Zamkowa dz.374, 375/2, 228/6, 335, 234, 330/3,329, 339, 5, 338 gm.M.Elbląg INWESTOR: Gmina Miasto Elbląg ADRES INWESTORA: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 BRANŻA: Elektroenergetyczna Przedmiar robót stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 2)PROJEKT BRANŻOWY RODZAJ OPRACOWANIA:SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NN 0,4KV OŚWIETLENIOWA DLA POTRZEB OŚWIETLENIA UL. ZAMKOWEJ W ELBLĄGU KATEGORIA OBIEKTU XXVI OBIEKT ZASILANY:Latarnie oświetleniowe BRANŻA: ELEKTRYCZNA ADRES OBIEKTU:82-300 Elbląg, ul. Zamkowa dz. nr 374, 375/2, 228/6, 335, 234, 330/3, 329, 339, 5, 338 obręb 15 Projekt budowlano-wykonawczy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. oraz 3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BRANŻOWY RODZAJ OPRACOWANIA:SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NN 0,4KV OŚWIETLENIOWA DLA POTRZEB OŚWIETLENIA UL. ZAMKOWEJ W ELBLĄGU KATEGORIA OBIEKTU XXVI OBIEKT ZASILANY:Latarnie oświetleniowe BRANŻA:ELEKTRYCZNA ADRES OBIEKTU:82-300 Elbląg, ul. Zamkowa dz. nr 374, 375/2, 228/6, 335, 234, 330/3, 329, 339, 5, 338 obręb 15 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. 4. Roboty będą zrealizowane zgodnie z:1) Projektem budowlano-wykonawczym: Sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ul. Zamkowej w Elblągu, dz. Nr 374, 375/2, 228/6, 335, 234, 330/3, 329, 339, 5, 338, obręb 15, Miasto Elbląg., wykonanym przez Elmar-Electric PPUH Marek Szmigiel, 82-300 Elbląg, ul. Bytomska 11, 2) przepisami obowiązującymi w zakresie realizacji robót budowlanych, budowy dróg publicznych i Prawa Budowlanego, 5. Zamawiający informuje, że dokonał zgłoszenia do właściwego organu o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV oświetleniowej dla potrzeb oświetlenia ul. Zamkowej w Elblągu. 6. Wymagania Zamawiającego. 1)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ustanowił kierownika robót elektroenergetycznych, pełniącego jednocześnie funkcje kierownika budowy. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: a.oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierownika budowy, b.decyzją o nadaniu uprawnień, c. zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, d.oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tę funkcję. 3)Wykonawca zobowiązany będzie do: a.wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej z zastrzeżeniem obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: układanie i podłączanie linii kablowych, montaż słupów i opraw oświetleniowych, b. ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, c.zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom, d.zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych. 4)Wykonawca zobowiązany będzie w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 5) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót będzie musiało być zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym w Elblągu. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Policję będą musiały zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg. 6) Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji. 7)Wykonawca w ciągi 14 dni od daty przekazania placu budowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu robót oraz karty materiałowe materiałów użytych do realizacji zadania. 8) Wykonawca odpowiada za mogące wystąpić szkody, nagłe zdarzenia losowe oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w umowie. 9)Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz będzie ponosił odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia - kopię polis Wykonawca będzie musiał dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie zastosować materiały, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) i będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, oraz będą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 11)Dane techniczne, atesty, aprobaty odnośnie zastosowanych materiałów, Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy. 12)Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projekcie budowlanym, a także zaleceń i poleceń inspektora nadzoru. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu budowy w okresie zimowym w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków zarządcy drogi związanych z utrzymaniem zimowym jezdni i chodników. 14)Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 7. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 8.W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: układanie i podłączanie linii kablowych, montaż słupów i opraw oświetleniowych. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarncji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach