Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lidzbark

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6961505 , fax. 023 6962107
 • Data zamieszczenia: 2015-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku
  ul. Sądowa 21 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6961505, fax. 023 6962107
  REGON: 00052929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lidzbark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lidzbark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lidzbark polegająca na dostawie i montażu 15 szt. kompletnych lamp hybrydowych na terenie miasta i gminy Lidzbark zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ i jej załącznikami. Lokalizacja montażu poszczególnych lamp na terenie miasta i gminy Lidzbark zostanie wskazana przez Zamawiającego. Lampy będą montowane w pasach drogowych. b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W celu realizacji wymienionych oświetleń zaprojektowano wolno stojące hybrydowe latarnie oświetleniowe zasilane kolektorami słonecznymi i turbiną wiatrową . Instalowane latarnie muszą się charakteryzować minimalnymi poniżej podanymi parametrami technicznymi: - fundament prefabrykowany przystosowany do montażu słupa oświetleniowego -słup oświetleniowy z podstawą przystosowany do posadowienia na fundamencie o wysokości od ziemi do 8 m, słup dostosowany wytrzymałościowo do 1 strefy obciążenia wiatrem, - każdy słup wyposażony w 1 wysięgnik oświetleniowe o długości 1,5m od osi słupa, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wysokość zamontowania wysięgnika do 7 m, słup i wysięgnik malowany proszkowo, - oprawa oświetleniowa ze źródłem światła typu LED o mocy min 60W ( 60 W to realna moc źródła światła) trwałość użytkowa źródła światła minimum 30000godzin świecenia; oprawa oświetleniowa wykonana ze stopu aluminium i szkła hartowanego odpornego na uderzenia, stopień ochrony IP 65; Minimalna wydajność świetlna oprawy 120 lmW , rodzaj technologii LED-mono chip, rodzaj optyki - szkło rozpraszające zapewniające szeroki kąt liniowy oświetlenia , radiator pasywny , konwekcyjne chłodzenie, - dwa kolektory ( panele) słoneczne po minimum 90W każdy i napięciu 17V mono lub poli krystaliczne przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych dla Europy środkowo-wschodniej, - turbina wiatrowa o mocy nominalnej minimum 300W , 10m/s oraz 70W/5m/s. Napięcie 24vdc. Niskoobrotowa wyposażona w trzy łopaty wyważone, poziom hałasu wytwarzany przez turbinę nie większy niż 65dB. Startowa prędkość wiatru nie większa niż 1,8m/s., łopata wykonana z włókna węglowego lub szklanego, minimalna średnica wirnika 165cm, turbina wiatrowa bez zintegrowanego kontrolera . Waga turbiny w przedziale wagowym 14 kg do 50 kg, turbina wiatrowa wyposażona w hamulec elektrodynamiczny, turbina z poziomą osią obrotu wirnika, - dwa akumulatory AGM o napięciu 12V i pojemności minimum 200Ah każdy o projektowanej żywotności minimum 12 lat. Akumulatory należy umiejscowić w obudowach wodoodpornych pod powierzchnią gruntu na głębokości minimum 50 cm, obudowa wodoodporna musi posiadać izolację cieplną, - sterownik latarni na napięcie 24V DC nie automat ( tz. Sterownik działający tylko w zakresie 24V bez automatycznego przełączania między 12 a 24 V), histeryza zasilania od 19-36V, pracujący w oparciu o zegar dobowy z funkcją zmiany natężenia światła w wybranym zakresie czasowym oraz z funkcją określenia przedziału czasowego świecenia, sterownik musi mieć możliwość włączania z pilota sterowanego radiowo. Kontroler ma posiadać algorytm MPPT. Wyświetlacz LCD ze wskazaniami diagnostyki stanu baterii , napięcia i prądu ładowania. Sterownik zintegrowany solarno-wiatrowy z funkcją niezależnego działania każdego źródła zasilania. - autonomia w przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych ( brak słońca i wiatru) minimum 3 dni - wykonanie instalacji elektrycznych w latarni z przewodów gumowanych , odpornych na warunki środowiskowe; zastosowanie specjalistycznych kabli solarnych; instalacje elektryczne równoważne II klasie izolacji. Zadaniem Wykonawcy będzie również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. c. Dodatkowe uwagi: Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane materiały i urządzenia minimalnych parametrów określonych w niniejszej siwz. Należy załączyć do oferty opisy- karty techniczne oferowanych urządzeń (fundament, słup, wysięgnik, oprawa , panel solarny, turbina wiatrowa , sterownik , akumulator, pojemnik na akumulatory), rysunki. Ponadto Miejsce posadowienia wolno stojących hybrydowych latarni pokazano na załączonych dokumentacjach budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umig.lidzbark.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach