Przetargi.pl
Budowa magazynu zbożowego wraz z niezbędną infrastrukturą z opracowaniem projektu technicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Karolewo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Karolewo 12
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7524753 , fax. 89 7524753
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
  Karolewo 12 12
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7524753, fax. 89 7524753
  REGON: 28026065200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karolewo.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa magazynu zbożowego wraz z niezbędną infrastrukturą z opracowaniem projektu technicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Karolewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu zbożowego wraz z niezbędną infrastrukturą z opracowaniem projektu technicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Karolewo. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Roboty budowlano- instalacyjne: a) wykonanie płyt fundamentowych pod urządzenia b) wykonanie dołów technologicznych c) przebudowa sieci energetycznej napowierzchniowej i kablowej d) wykonanie zadaszenia kosza i ekspedycji e) wykonanie odwodnienia dołów technologicznych f) wykonanie zasilania energetycznego urządzeń g) wykonanie instalacji odgromowej obiektu 3. Dostawę i montaż urządzeń technologicznych wraz z oprzyrządowaniem: a) 4 silosów zbożowych płaskodennych o pojemności 100 t, b) kosza przyjęciowego nienajazdowego 2, 0 x 6, 0 m na przenośniku ślimakowym (wydajność od 30 do 40 t na h) c) wialni wstępnego czyszczenia (wydajność do 40 na h) d) przenośnika kubełkowego z konstrukcją wsporczą do zasypu silosów, wydajność do 50 t na h e) przenośnika kubełkowego z konstrukcją wsporczą do odbioru ziarna z kosza przyjęciowego (wydajność do 50 t na h) f) suszarni olejowej (wydajność do 70 t na dobę- praca recyrkulacyjna) g) połączeń technologicznych Harmonogram zadania Harmonogram zadania pn Budowa magazynu zbożowego wraz z niezbędną infrastrukturą z opracowaniem projektu technicznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Karolewo l.p. Nazwa zadań do wykonania 2016 Projekt budowlany i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 1. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na bud. Roboty budowlano- instalacyjne: 1. Wykonanie płyt fundamentowych pod urządzenia 2. Wykonanie dołów technologicznych 3. Wykonanie odwodnienia dołów technologicznych Dostawa i montaż urządzeń technologicznych wraz z oprzyrządowaniem: 1. 4 silosów zbożowych płaskodennych o pojemności 100 t 2. Kosza przyjęciowego nienajazdowego 2, 0 x 6, 0 na przenośniku ślimakowym, wydajność 30 do 40 t na h 3. Przenośnika kubełkowego z konstrukcją wsporczą do zasypu silosów, wydajność do 50 t na h 4. Przenośnika kubełkowego z konstrukcją wsporczą do odbioru ziarna z kosza przyjęciowego (wydajność do 50 t na h) l.p. Nazwa zadań do wykonania 2017 Roboty budowlano- instalacyjne: 1. Wykonanie zadaszenia kosza i ekspedycji 2. Wykonanie instalacji odgromowej obiektu 3. Wykonanie zasilania energetycznego urządzeń 4. Przebudowa sieci energetycznej napowierzchniowej i kablowej Dostawa i montaż urządzeń technologicznych wraz z oprzyrządowaniem: 1. Suszarni olejowej (wydajność do 70 t na dobę- praca recyrkulacyjna) 2. Wialni wstępnego czyszczenia (wydajność do 40 t na h) 3. Połączeń technologicznych Silosy i inne elementy oprzyrządowania powinny być fabrycznie nowe- rok produkcji 2016. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń zawartych w SIWZ. Sprzęt musi spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Na całość zakupionych urządzeń zostanie udzielona gwarancja zgodnie z przedstawioną ofertą. Budowę silosów należy prowadzić zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami związanymi. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu prac, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8: 00- 12: 00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wykonawca może zapoznać się z Programem Funkcjonalno- Użytkowym w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8: 00- 12: 00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również: organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe; ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów zapewnienie na obszarze wykonywanych robót należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów bhp; wydzielenie stref bezpieczeństwa; zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz zagospodarowaniem wszelkich materiałów i odpadów powstałych w toku realizacji zamówienia; uporządkowanie obszaru wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z zagospodarowaniem odpadów powstałych w toku realizacji zmówienia - w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia. Odpady wykonawca zobowiązany jest poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14-12-2012r o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz.21 z późn. zm.) Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na etapie przygotowania do złożenia oferty przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446131104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2) Wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy Olsztyn 48 1010 1397 0016 0313 9120 0000 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 21.06.2016 r. do godz. 1000, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na roboty budowlane i urządzenia technologiczne wraz z oprzyrządowaniem.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.karolewo.fc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach