Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Lipowina - Strubiny w miejscowości Lipowina zlokalizowanej na działce 49/1 obręb Wola Lipowska

Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6440302 , fax. 55 6440301
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego
  ul. Moniuszki 5 5
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 6440302, fax. 55 6440301
  REGON: 17074799700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabraniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Lipowina - Strubiny w miejscowości Lipowina zlokalizowanej na działce 49/1 obręb Wola Lipowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej Lipowina - Strubiny w miejscowości Lipowina zlokalizowanej na działce 49/1 obręb Wola Lipowska wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej przedmitowego zadania. Szczegółowe dane zawarte są w dokumentacji technicznej, przedmiarach roblot i specyfikacjitechnicznej wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminabraniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach