Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg 100794L w Łobaczewie Dużym oraz G000809L w Terespolu

Miasto Terespol ogłasza przetarg

 • Adres: 21-550 Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3752036 , fax. 83 3752327
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Terespol
  ul. Czerwonego Krzyża 26 26
  21-550 Terespol, woj. lubelskie
  tel. 83 3752036, fax. 83 3752327
  REGON: 00052917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.pl/umterespol/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg 100794L w Łobaczewie Dużym oraz G000809L w Terespolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Remont odcinka drogi gminnej nr 100794L w Łobaczewie Dużym poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - 1005 m2, w zakresie: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4 cm, - plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów; Zadanie 2: Remont części ulicy Aleja Marzeń - droga nr G000809L w Terespolu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - 920 m2, w zakresie: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4 cm, - plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy odstępuje od żądania wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.pl/umterespol
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach