Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012

Gmina Zakrzówek ogłasza przetarg

 • Adres: 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8215002 , fax. 81 8215002
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzówek
  ul. Żeromskiego 24 24
  23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie
  tel. 81 8215002, fax. 81 8215002
  REGON: 43102013800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do i ze szkół w roku szkolnym 2011/2012 przyjmując organizację roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zmianami). Dowóz uczniów wykonywany będzie do dwóch Zespołów Szkół (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) położonych na terenie Gminy Zakrzówek: - Zespół Szkół w Zakrzówku, - Zespół Szkół w Sulowie. Przewoźnik sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala dowolnie, tak by czas odjazdu z miejscowości zaczynającej kurs - nie wcześniej niż 710. Czas dojazdu do szkoły nie później niż 750. Przewozy mogą odbywać się w ramach regularnych specjalnych przewozów osób lub regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dowożonych dzieci. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: krotność odwożenia po zajęciach
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakrzowek.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach