Przetargi.pl
WYKONANIE INSTALACJI SANITARNEJ WRAZ Z WENTYLACJĄ W HYDROTERAPII

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4491389
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
  ul. Uzdrowiskowa 54 54
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4491389
  REGON: 00029188800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uzdrowisko-goczalkowice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE INSTALACJI SANITARNEJ WRAZ Z WENTYLACJĄ W HYDROTERAPII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a obejmujących; instalację solarną wentylacji , roboty ogólnobudowlane,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją Ofertę wadium w wysokości 20.000,00 złotych słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, w pieniądzu przez wniesienie na rachunek
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 2. spełnią warunki dodatkowe: a. potwierdzą stosownym oświadczeniem, iż zapoznali się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz że przyjmują je bez zastrzeżeń - zał nr 1 siwz; b. udokumentują wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączą dokumenty - np: referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego rozumianego jako zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót związanych z budową minimum jednego obiektu budowlanego rozumianego jako instalacja solarna lub instalacja wentylacji na kwotę minimum 2 000 000 zł słownie: dwóch milionów złotych . c posiadają uprawnienia do wykonywania i kierowania robotami budowlanymi. Na powyższą okoliczność Wykonawca złoży stosowne dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w procesie budowy przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie co najmniej jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kserokopią uprawnień i aktualnym na dzień złożenia oferty zaświadczeniem o przynależności do terytorialnego organu samorządu zawodowego. d .zaoferują nie krótszy niż 30 dni termin płatności za wykonaną robotę budowlaną; e. udokumentują posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 1000 000 złotych - słownie: jeden milion złotych. f. udokumentują posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia na kwotę min 1 000 000 zł -słownie: jeden milion złotych. g. złożą sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, na zgodność z normą PN EN-12975-2, p.6.1 lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. h. zaoferują parametry oferowanego kolektora słonecznego, w tym określone wartości absorpcyjności (min. 95%), emisyjności (maks. 5%) i sprawności optycznej (min.80%) i. złożą ważną i odpowiednio przygotowaną - zgodnie z zapisami siwz - ofertę nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1. 2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) oraz w pkt 1 ppkt 2) b),c), e) ,f) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2) a), d) i g) zostanie odrzucona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 2.Szczegółową kalkulację roboczogodziny - zał nr 1 do siwz. 3.Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt. 1-4 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. 4 a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 6.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów zbiorowych podlegających odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary. 9.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w siwz. 10.Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 1 000 000 złotych ( słownie: jeden milion złotych). 11.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym dokument stwierdzający uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kserokopią uprawnień i aktualnym na dzień złożenia oferty zaświadczeniem o przynależności do terytorialnego organu samorządu zawodowego. 12.Oświadczenie, zgodne z treścią punktu 4 rozdziału III siwz. 13.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np: referencji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - do każdego wykazanego zamówienia powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego rozumianego jako zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem minimum jednego obiektu budowlanego rozumianego jako budynku o wartości minimum 2 000 000 zł ( słownie: dwóch milionów złotych ). 14.Oświadczenie o deklarowanym okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane - zał nr 1 siwz. 15. Oświadczenie o deklarowanym terminie płatności za zrealizowanie zamówienia - zał nr 1 siwz. 16.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych ), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 17.Szczegółowy kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie pozycje wyspecyfikowane w przedmiarze robót, oraz inne dodatkowe elementy związane z realizacją zamówienia w przedmiarze robót nie ujęte, jeżeli w ocenie Wykonawcy są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 18.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dotyczy Wykonawców, którzy nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 19.Sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego zgodnie z rozdziałem V pkt.1g siwz. 20.Oświadczenie o spełnieniu parametrów wymaganych w rozdziale Vpkt.1h siwz wraz z dokumentacją techniczną. 21.Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - zał nr 1 siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.silesia-region.pl/jednostki/?zm=186 zakładka - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach