Przetargi.pl
Wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowo - sztabowego nr 2,3,10 na terenie RZI w Zielonej Górze, ul. B. Chrobrego 7

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4778388, 4778381, 4778350 , fax. 68 3243307, 3246744
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4778388, 4778381, 4778350, fax. 68 3243307, 3246744
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizcyjna Skarbu Państwa podlagła MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowo - sztabowego nr 2,3,10 na terenie RZI w Zielonej Górze, ul. B. Chrobrego 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji z dostawą urządzeń klimatyzacyjnych oraz ich montażem w budynku nr 2, 10 i 3 na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Zielona Góra ul. Chrobrego 7. Budynki będące przedmiotem inwestycji, stanowią funkcjonalną całość, zlokalizowane są na działce ewidencyjnej nr 274 obręb 18 m. Zielona Góra, województwo lubuskie. 1.2.Stan istniejący. Obecnie na budynkach nr 2, 3 i 10 wykonywane są roboty budowlane polegające na przebudowie i nadbudowie. Wymieniana jest instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja, instalacja co, elektryczna, telefoniczna, odgromowa i sieć komputerowa. Budynek nr 2 i 10 jest obiektem dwukondygnacyjnym, budynek nr 3 jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Budynki stanowią jeden obiekt kubaturowy. Parametry budynku: - powierzchnia całkowita ok: 591,18 m2 - kubatura ok: 2585,10 m3 1.3. Potrzeby Inwestycja ma na celu stworzenie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, dla pracowników RZI, zgodnych z obecnymi standardami. 1.4. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie. 1.4.1. Przewidywany szczegółowy zakres robót określony jest w wyciągu z dokumentacji projektowej, który obejmuje m. in: 1) wykonanie instalacji klimatyzacji z materiałów wykonawcy ; 2) dostawa, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych; 3) kierowanie robotami obejmującymi zakres zamówienia; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.; 5) szkolenie i rozruch urządzeń stanowiących wyposażenie budynku; 6) nieodpłatny serwis i konserwację urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w okresie gwarancji (3 lata). 1.4.2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) opis robót określony jest w wyciągu z dokumentacji projektowej i IWZ, z którymi Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót ujęty w IWZ, wyciągu z dokumentacji projektowej; 2) wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z IWZ, wyciągiem z dokumentacji projektowej, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz z uzgodnieniami z wykonawcą wykonującym roboty budowlane ma obiekcie (roboty będą wykonywane równolegle); 3) wydzielenie placu budowy, miejsce składowania materiałów budowlanych oraz godziny pracy wykonawcy zostaną ustalone w dniu przekazania placu budowy; 4) przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót z Komendantem Ochrony; 5) ewentualne zmiany materiałów i urządzeń ujętych w wyciągu z dokumentacji projektowej na materiały i urządzenia innych producentów (ale o równoważnych parametrach) Wykonawca zgłasza na etapie składania oferty załączając wykaz materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Niezłożenie wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych oznacza, że Wykonawca będzie realizował zamówienie z materiałów przyjętych przez projektanta w dokumentacji technicznej. Materiały zastosowane dla danego ciągu technologicznego wykonania elementów robót mają być w jednym systemie (np. kształtki, złączki, rurociągi w tym samym systemie); 6) realizacja robót będzie przebiegać w obiekcie, na którym wykonywane są roboty budowlane przez innego Wykonawcę; 7) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w uzgodnieniu z kierownikiem budowy ww. Wykonawcy robót budowlanych; 8) wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji odbiorowej, powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz wykonania pomiaru powykonawczego inwestycji; 9) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych (certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, DTR, aprobaty techniczne, itp.). Ww. dokumenty należy przedłożyć w 2 egz. i przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru; 10) wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z kartą gwarancji stanowiącą załącznik do umowy. 1.5. Wymagania: Przedmiot zamówienia należy wykonać w taki sposób, aby spełniał wymagania zawarte w wyciągu z dokumentacji projektowej, zgodnie z polskimi normami i innymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 3 500,00 zł. 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: 1. pieniądza, 2. poręczeniach bankowych, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000; 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kancelarii Zamawiającego w pok. nr 104-105. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie ważności wadium. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp zostanie uznana przez zamawiającego za odrzuconą. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach