Przetargi.pl
Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 50 60 197, 50 60 174 , fax. 22 50 60 174
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
  ul. Agrykoli 1 1
  00-460 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 50 60 197, 50 60 174, fax. 22 50 60 174
  REGON: 01096372000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lazienki-krolewskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie elementów budynku Nowej Palmiarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - etap IV - roboty budowlane wraz z robotami wykończeniowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami i robotami wykończeniowymi w ramach realizacji budynku Nowej Palmiarni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zawiera załączona dokumentacja projektowa, przedmiar (pomocniczo) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Prace obejmują m.in.: - Wykonanie instalacji WOD-KAN wewnętrznych wraz z dostawą i montażem przyborów sanitarnych, - Wykonanie instalacji CO wraz z dostawą i montażem grzejników CO,Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem jednostek wentylacyjnych i urządzeń oraz ciepła technologicznego, - Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem jednostek klimatyzacyjnych i urządzeń, - Wyprowadzenie ponad dach stosownych wyrzutni powietrza i wentylatorów dachowych, wentylacyjnych, - Wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych wewnętrznych, wraz z inst. Odgromową, - Wykonanie instalacji p.poż, - Wykonanie robót tynkarskich wewnętrznych, - Wykonanie kompletu instalacji sanitarnych i elektrycznych podposadzkowych układanych w warstwach posadzki, - Wykonanie robót posadzkarskich wraz z wykonaniem robót poinstalacyjnych, - Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, i ślusarki, - Dostawa i montaż bramy segmentowej, wewnętrznej, o odporności ogniowej EI30S - Wykonanie poziomych izolacji podposadzkowych przeciwwodnych - całość prac przewidzianych projektem, - Wykonanie robót wykończeniowych, wewnętrznych, między innymi ułożenie posadzek docelowych w tym gresowych, szpachlowanie, roboty naprawcze poinstalacyjne, roboty malarskie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje malowania docelowego posadzek betonowych (hala, cz. Dydaktyczna i pom. Techn) farbą do betonu, - Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu technicznym na dachu niższym nad pomieszczeniem socjalno-technicznym - całość prac przewidzianych projektem, - Wklejenie membrany epdm (paroizolacyjnej) elewacji aluminiowo-ryglowej w podwalinę żelbetową , tylko od strony wewnętrznej pomieszczeń, - Wykonanie robót związanych z izolacją przeciwwodną i izolacją termiczną cokołu żelbetowego wokół obiektu, - Wykonanie ścian murowanych działowych z bloczków ściany wewnętrzne wraz z wyprawą tynkarską - całość prac przewidzianych projektem, - Montaż wewnętrznej bramy BR3, wraz z dostawą 3 pilotów, - uzupełnienie betonu między podwalinami od poziomu betonu podkładowego, istniejącego wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwodnej i termicznej, - Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej w wiatrołapie pom. Cz. Dydaktycznej, - Dostawa i montaż odboi do drzwi wewnętrznych oraz tabliczek na drzwi do pomieszczeń - Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 50 cm oraz wejścia do budynku od strony zachodniej z kostki granitowej, analogicznie jak przy bramach wjazdowych od strony północnej. Przed wykonaniem robót Wykonawca ma obowiązek dokonać wszelkich koniecznych pomiarów, w tym inwentaryzacji konstrukcji, w celu prawidłowego wykonania i montażu drzwi oraz bramy wewnętrznej. Ilekroć w niniejszym opisie, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przyjąć, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosowanie do dyspozycji art. 29 ustawy niniejszym uzupełnia takie wskazanie wyrazami lub równoważny. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Szczególne warunki przygotowania i realizacji robót: - Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie oraz zapoznali się z warunkami wykonania robót, kompletem dokumentacji celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. - Szczegółowy harmonogram wykonania robót należy opracować po konsultacjach z Działem Inwestycji Zamawiającego. Dopuszcza się czasowe wstrzymanie robót ze względu na ważne wydarzenia państwowe i kulturalne. - Cały teren prowadzenia robót musi być ogrodzony ogrodzeniem panelowym, ażurowym, w kolorze do akceptacji Inwestora (preferowany jasno-szary). Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby było estetyczne i nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. - Zamawiający nie przewiduje udostępnienia placu składowania materiałów budowlanych poza terenem budowy. Zabrania się składowania materiałów budowlanych oraz wylewania, opróżniania pojemników po środkach chemicznych na terenach z roślinnością, szczególnie w zasięgu koron drzew istniejących. Lokalizacja składowania materiałów budowlanych na terenie budowy zostanie ustalona z Inspektorem Nadzoru. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren budowy kontenera do składowania zanieczyszczeń budowlanych powstałych w trakcie trwania budowy. Wykonawca ponosi koszty usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywanych robót. Teren robót i zaplecza powinien być utrzymany w czystości na bieżąco. - - Zaplecze socjalno-bytowe budowy znajdować się będzie na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, będzie sprawował dozór na terenie robót i zaplecza oraz będzie ponosił koszty związane z wynajmem kontenerów, poborem wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza na podstawie odczytów liczników. - - Teren robót musi być zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Wykonawca musi przestrzegać zaleceń Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Wytycznych do prac mających na celu zabezpieczenie zieleni na placu budowy na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. - - Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. - - Osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy będą wyposażone w jednolite, schludne ubrania robocze z przypiętym w widocznym miejscu identyfikatorem z nazwą Wykonawcy oraz imieniem i nazwiskiem pracownika. - - Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na wykonane prace, które stanowią przedmiot zamówienia. - - Wjazd na teren budowy będzie odbywał się bramą wjazdową od strony ul. 29 listopada. Oferent jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z infrastrukturą na tym terenie oraz dostosowania środków transportu do istniejących uwarunkowań (wielkość, rodzaj, tonaż samochodów dostawczych, które Wykonawca zamierza użyć do realizacji inwestycji). Ze względu na bliskie sąsiedztwo urzędów państwowych oraz duży ruch turystyczny w tym rejonie transport z i na teren budowy możliwy będzie jedynie w porze porannej i wieczornej, w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. - - Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym nawierzchni będącej w trakcie prowadzenia robót drogą wjazdu na teren budowy i jednocześnie ciągiem komunikacyjnym dla pieszych zwiedzających Muzeum. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w bezpiecznym stanie nawierzchnię drogi wjazdowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczną koordynację ruchu turystycznego i budowlanego (wyznaczony pracownik). - - Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszystkich uszkodzonych na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchni dróg oraz innych elementów infrastruktury Ogrodu. Zniszczoną na skutek użytkowania przez Wykonawcę nawierzchnię drogi dojazdowej na teren budowy, należy odtworzyć według wskazań Inspektora Nadzoru. - - Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia roślinności i drzew wraz z systemem korzeniowym na terenie prowadzonych prac i dróg dojazdowych, jak również odtworzenia roślinności, która uległa zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac i doprowadzenia jej do stanu pierwotnego (dotyczy to także terenów przyległych do terenu budowy). - - Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym. Podstawą do opracowania kosztorysu ofertowego jest Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa. - - Wszelkie prace dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów muszą odbywać się pod ścisłym nadzorem Działu Ogrodu Muzeum oraz Inspektora Nadzoru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 3) gwarancjach bankowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie), 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: BGK 04 1130 1017 0020 1460 7620 0005. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa, budynek Podchorążówki, Parter, pokój 045 - Recepcja - do dnia składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jak też w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 3 za wyjątkiem pieniądza, beneficjentem takich dokumentów musi być Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 10. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7, o ile będzie posiadał dane niezbędne do realizacji zwrotu wadium. Wykonawca ma obowiązek złożyć w ofercie informację z danymi niezbędnymi do dokonania zwrotu wadium (w tym w szczególności z nazwą banku prowadzącego rachunek wykonawcy oraz numerem konta bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium). Informacja ta złożona pisemnie, może przybrać dowolną formę. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach