Przetargi.pl
Wykonanie ekspertyz budowlanych w budynkach mieszkalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r.

Gmina Bogatynia ogłasza przetarg

 • Adres: 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7733961, 7739480 , fax. 075 77 39480, 7731945
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogatynia
  ul. Daszyńskiego 1 1
  59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7733961, 7739480, fax. 075 77 39480, 7731945
  REGON: 00052502700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogatynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyz budowlanych w budynkach mieszkalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 9 ekspertyz budowlanych w budynkach komunalnych zalanych i uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010r. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w przeglądach budynków wykonanych przez służby Nadzoru Budowlanego, kartach adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków oraz SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bogatynia.pl (zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach