Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP ogłasza przetarg

 • Adres: 50-413 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3444908 , fax. 071 3424901
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9 9
  50-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3444908, fax. 071 3424901
  REGON: 00700348000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.ohp.pl i/lub www.dolnoslaska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach, ul. Jeleniogórska 20, następujących artykułów żywnościowych podzielonych na następujące zadania częściowe (pakiety): A. Zadanie nr 1 (pakiet nr 1) Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych /CPV 15100000-9/ RÓŻNE RODZAJE MIĘS I WĘDLIN Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1A do SIWZ B. Zadanie nr 2 (pakiet nr 2) Dostawa produktów mleczarskich /CPV 15500000-3/ RÓŻNE PRODUKTY MLECZARSKIE Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1B do SIWZ C. Zadanie nr 3 (pakiet nr 3) Dostawa różnych produktów spożywczych /CPV 15800000-6/ PIECZYWO Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1C do SIWZ D. Zadanie nr 4 (pakiet nr 4) Dostawa różnych produktów spożywczych /CPV 15800000-6/ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1D do SIWZ E. Zadanie nr 5 (pakiet nr 5) Dostawa przetworzonych owoców i warzyw /CPV 15330000-0/ RÓŻNE PRZETWORY Z WARZYW I OWOCÓW Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1E do SIWZ F. Zadanie nr 6 (pakiet nr 6) Dostawa różnych ryb i przetworów rybnych /CPV 15200000-0/ RÓŻNE RYBY I PRZETWORY RYBNE Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1F do SIWZ G. Zadanie nr 7 (pakiet nr 7) Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów /CPV 15300000-1/ RÓŻNE WARZYWA I OWOCE Wykaz asortymentowy zawarty jest w formularzu cenowym - załącznik nr 1G do IWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Dziele II w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl i/lub www.dolnoslaska-bip.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach