Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w ramach projektu pn. Modernizacja i wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im.J.Jonstona w Lubinie ZP / 43 / 10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8401715 , fax. 076 8401716
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie
  ul. Gen. Józefa Bema 5-6 5-6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8401715, fax. 076 8401716
  REGON: 00030873200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozlubin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w ramach projektu pn. Modernizacja i wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im.J.Jonstona w Lubinie ZP / 43 / 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego w ramach projektu pn. Modernizacja i wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im.J.Jonstona w Lubinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zozlubin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach