Przetargi.pl
Zakup i dostawa drobnych materiałów dydaktycznych w związku z realizacją projektu p.n.: KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM realizowanego w ramach POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa, jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6450800 , fax. 074 6450801
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6450800, fax. 074 6450801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa drobnych materiałów dydaktycznych w związku z realizacją projektu p.n.: KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM realizowanego w ramach POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa, jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa drobnych materiałów dydaktycznych w związku z realizacją projektu p.n.: KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM realizowanego w ramach POKL Priorytet III Wysoka, jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa, jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.dzierzoniow.pl/pl/bip/przetargi/ogloszenia_przetargi/omnibus/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach