Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych- zabawki i artykuły plastyczne do dwóch obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków . Znak postępowania: ZP-58/WZŻ/2016.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl,www.bip.wzz.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych- zabawki i artykuły plastyczne do dwóch obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków . Znak postępowania: ZP-58/WZŻ/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa pomocy dydaktycznych - zabawki i artykuły plastyczne do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 1.1. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27 , Wrocław, 1.2. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy oraz projekt umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać Deklarację Zgodności CE .Wyrób musi być oznakowany znakiem CE , zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej . Deklaracja zgodności będzie dostarczana wraz z dostawą. 4.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia fabrycznie nowy w nowych, nienaruszonych opakowaniach zarówno jednostkowych jak i zbiorczych. 5.Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami- dotyczy opakowań zbiorczych oraz jednostkowych. 6. Na opakowaniach zaproponowanych pomocy dydaktycznych muszą być oznakowania i opisy w języku polskim. 7.Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania , zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia z uwzględnieniem zachowania dzieci do lat 3. 8.Na wszystkich pomocach dydaktycznych- zabawkach i artykułach plastycznych musi znajdować się piktogram lub innego rodzaju znak wskazujący na szczególne zagrożenie lub na przeznaczenie danej pomocy dydaktycznej. 9.Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim. 10.Ilekroć w niniejszej specyfikacji, w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach, towarach, certyfikatach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw lub pochodzenia, przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Oznaczenie i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, wskazania standardu jakościowego, które powinny spełniać te produkty. 11.Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 470,00 zł ( czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) dla całości zamówienia w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr 69 1020 5226 0000 6402 0416 7797 Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem składnia ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie WZŻ. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem pkt. 11. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 10 i 11 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących o jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl, www.bip.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach