Przetargi.pl
Usługa dozoru i ochrony mienia w pomieszczeniach i obiektach Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legnicy

Szkoła Podstawowa nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Polarna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7238811 , fax. 076 8545638
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 7
  ul. Polarna 1 1
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7238811, fax. 076 8545638
  REGON: 00084130800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dozoru i ochrony mienia w pomieszczeniach i obiektach Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest codzienna usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy: pomieszczenia szkoły, basenu, boiska ORLIK i terenu należącego do Szkoły przy ul. Polarnej 1. Łączna powierzchnia obiektów podlegających ochronie - 7595 m2. Obiekty monitorowane. 1 posterunek jednoosobowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853123105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach