Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont budynku magazynowego nr 29 (hangar nr 1), zlokalizowanego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 21824

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 40 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 40, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont budynku magazynowego nr 29 (hangar nr 1), zlokalizowanego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 21824
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej remontu budynku magazynowego nr 29 (hangar nr 1) zlokalizowany przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych - zadanie 21824. Dokumentacja przedprojektowa i projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji remontu budynku magazynowego nr 29 i winna spełniać wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP. I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonana dokumentacja przedprojektowa i projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. remontu budynku magazynu nr 29 (hangar nr 1). Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać: ETAP I 1. Program organizacyjno-użytkowy wraz ze wszystkimi niezbędnym opiniami i uzgodnieniami - 3 egz. ETAP II 2. Projekt budowlany remontu budynku nr 29 tom. I- projekt zagospodarowania - 5 egz. 3. Projekt budowlany remontu budynku nr 29 - 5 egz. 4. Projekty wykonawcze pozostające w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej po 4 egz. 5. Przedmiary robót dla każdej z branż oddzielnie - po 1 egz. 6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w podziale na branże - 3 egz. 7. Informacja do sporządzenia planu BiOZ. - 4egz. 8. Zestawienie kosztów zadania . 2 9. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż oddzielnie - po 1 egz. ETAP III 10. Pełnienie nadzoru autorskiego ok. 20 nadzorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 780, 00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 22.06.2016 r. do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nazwę i adres beneficjenta, 3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, 4) nazwa zadania, na które składane jest wadium, 5) kwotę, 6) termin ważności, 7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium, o którym mowa w pkt 3.6.3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia - 22.06.2016 r. do godz. 10.00. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP o/Okr we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem: wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na remont budynku magazynowego nr 29 (hangar nr 1), zlokalizowanego przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu. 5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7. SIWZ. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach