Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły

Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. J. Słowackiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140107 , fax. 071 3140110
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy
  ul. J. Słowackiego 10 10
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140107, fax. 071 3140110
  REGON: 93193469600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły o wydzieloną klatkę schodową dobudowaną w narożu pomiędzy łącznikiem sali gimnastycznej a budynkiem głównym szkoły oznaczonym w wewnętrznej ewidencji jako budynek A przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie przy ul. Daszyńskiego 42. 2.Zakres przedmiotu zamówienia, polegać będzie na wykonaniu następujących prac: a) przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły o zewnętrzną klatkę schodową przybudowaną bezpośrednio do ściany podłużnej budynku szkoły o podstawowych parametrach technicznych: - powierzchnia zabudowy: 31,5 m?, - powierzchnia użytkowa: 25,9 m?, - kubatura: 348 m?, - długość klatki schodowej: 6,05 m, - szerokość klatki schodowej: 5,20 m , - wysokość klatki schodowej: 11,26 m?, b) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 3. Zamówienie, zgodnie z dokumentacją projektową ma zostać wykonane poprzez realizację następujących robót budowlanych: Budynek główny szkoły: a) roboty rozbiórkowe b) roboty murowe c) uzupełnienie konstrukcji stropów d) tynki wewnętrzne e) roboty malarskie f) roboty posadzkowe Zewnętrzna klatka schodowa: a) roboty ziemne b) fundamenty c) roboty murowe d) konstrukcja szkieletowa żelbetowa e) dach pokrycie f) stolarka budowlana g) tynki wewnętrzne h) roboty malarskie i) roboty posadzkowe j) elewacje k) elementy zewnętrzne UWAGA Zamawiający informuje, że inwestor zakupił część stolarki budowlanej (11 szt. okien, 4 szt. drzwi), których montaż ujęty jest w przedmiarze robót przedmiotowej inwestycji. Zakupiona stolarka jest zgodna z wymiarami i parametrami podanymi w projekcie. Zestawienie zakupionej stolarki stanowi załącznik nr 12 do SIWZ Ochrona przeciwpożarowa: a) oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne b) system oddymiania c) system podtrzymywania drzwi stale otwartych Instalacja elektryczna: a)instalacja oświetlenia ogólnego. 4.Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej wykonanej przez: P.W.HURT-DETAL mgrinż. Dariusz Kuropka, ul. Obrońców Westerplatte 29, 56-500 Syców Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) rozdziale I niniejszej SIWZ, 2) Pozwoleniu na budowę - decyzja nr Is-218/2015, 3) Dokumentacji Projektowej obejmującej: a) Projekt Budowlany z dnia 30.10.2015r. z podziałem na branże: 1. architektoniczno-konstrukcyjną, 2. instalacje elektryczne 3. instalacje oddymiania i oświetlenia awaryjnego 4) Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5) przedmiarze robót będących załącznikami do SIWZ. UWAGA Z uwagi na przyjęty rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający podkreśla, że załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót mają jedynie charakter poglądowy. Na Wykonawcy ciąży natomiast obowiązek prawidłowej wyceny całego zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdyby okazało się, że w przedmiarach pominięto część robót, które występują w projekcie, Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego podwyższenia kwoty ryczałtu. Przed przystąpieniem do obliczania ceny Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000zł (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn.zm). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji bankowych należy złożyć w postaci oryginału dokumentu, razem z ofertą w osobnej kopercie, terminie nieprzekraczalnym (tj. dzień i godzina) wyznaczonym na składanie ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004 tytułem: wadium - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły RP.042.1.1.2016 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości i rękojmia za wady na pełny zakres wykonywanych robót (min. 36 m-cy, max.84 m-ce)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-olesnicki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach