Przetargi.pl
DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH - NR SPRAWY: EA/21/2016

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8517400 , fax. 074 8517437
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  ul. Leśna 27-29 27-29
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8517400, fax. 074 8517437
  REGON: 00031167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH - NR SPRAWY: EA/21/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych , zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji - Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach