Przetargi.pl
Dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3143747 , fax. 071 3143747
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3143747, fax. 071 3143747
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1: Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika i parownicy dla szpitala w Oleśnicy i w Sycowie. Tlen medyczny sprężony wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Oleśnicy i w Sycowie Pakiet nr 2 - Dwutlenek węgla medyczny wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Sycowie Pakiet nr 3 - Podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Oleśnicy Pakiet nr 4 - Mieszanina sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v w butlach aluminiowych wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Oleśnicy Transport gazów ciekłych i sprężonych, tj. tlenu medycznego ciekłego i sprężonego, dwutlenku węgla medycznego i technicznego, podtlenku azotu i mieszaniny sprężonego podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v do Zamawiającego będzie się odbywać na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzsolesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach