Przetargi.pl
Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3907219 , fax. 071 3907219
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3907219, fax. 071 3907219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywrocławskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja chodników na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację chodników z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie, w ramach zadania: Modernizacja poboczy dróg , chodniki i nakładki w następujących w miejscowościach: a) Kębłowice - chodnik w centrum wsi (długość - 20,00 m), b) Małkowice - chodnik przy ul. Szkolnej (długość - 72,00 m), c) Nowa Wieś Kącka - chodnik do ul. Tęczowej (długość - 266,00 m), d) Rybnica - chodnik w centrum wsi do posesji nr 7 (długość - 39,00 m), e) Smolec - chodnik przy ul. Dworcowej (długość - 69,00 m), f) Smolec - chodnik przy ul. Wierzbowej (długość - 285,50 m), g) Sośnica - chodnik, kontynuacja (długość - 31,00 m), h) Szymanów - chodnik do świetlicy (długość - 47,80 m), i) Zachowice - chodnik przy ul. Słonecznej (długość - 18,50 m), j) Sadowice - chodnik w centrum wsi (długość - 205,00 m), k) Kąty Wrocławskie - chodnik przy ul. Strażackiej (długość - 43,50 m), l) Kąty Wrocławskie - chodnik przy ul. Wrocławskiej (długość - 94,00 m), ł) Kąty Wrocławskie - chodnik przy ul. Okrzei (długość - 508,50 m), m) Pietrzykowice - chodnik w centrum wsi (długość - 144,00 m). 2.Roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji technicznej, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia/lista/15.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach