Przetargi.pl
Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93195012300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 - Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie dla gmin Żórawina i Siechnice, w ilości do 150 MG. Odbiór transportem własnym Zamawiającego, punkt odbioru winien znajdować się w odległości nie większej niż 35 km od miejscowości Żórawina. Zadanie 2 - Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie, dla gmin: Długołęka i Czernica, w ilości do 150 MG. Odbiór transportem własnym Zamawiającego punkt odbioru masy winien znajdować się w odległości nie większej niż 35 km od miejscowości Czernica. Zadanie 3 - Dostawa masy mineralno - asfaltowej na gorąco dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, dla gmin: Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, w ilości do 300 MG. Obiór transportem własnym Zamawiającego, punkt odbioru masy winien znajdować się w odległości nie większej niż 35 km od miejscowości Mirosławice. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - drogi powiatowe na terenie gmin: Żórawina i Siechnice, Zadanie 2 - drogi powiatowe na terenie gmin: Długołęka i Czernica, Zadanie 3 - drogi powiatowe na terenie gmin: Jordanów Śląski, Sobotka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków 3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 2) Dostawy będą zlecane partiami przez kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie - Pana Tadeusza Wojciechowskiego lub kierownika Obwodu Drogowego w Mirosławicach - Pana Krzysztofa Filipiuka, który poda dokładny termin odbioru masy mineralno - asfaltowej na gorąco. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Za ewentualne szkody w terenie powstałe w czasie wykonywania dostaw odpowiada Wykonawca. 2) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Świadczenia dostaw na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach przetargowych. b) Dostaw, które będą realizowane sukcesywnie partiami w zależności od potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie lub w Mirosławicach. c) Dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco posiadającej wymagane atesty oraz aprobatę techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach