Przetargi.pl
Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach

Gmina Miasto Boguszów-Gorce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8449311 w. 32 , fax. 74 8449165
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Boguszów-Gorce
  Pl. Odrodzenia 1 1
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8449311 w. 32, fax. 74 8449165
  REGON: 89071818800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie i administrowanie Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest zarządzanie i administrowanie, w terminach określonych w § 3, Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold w Boguszowie-Gorcach, zwanym dalej Centrum, w skład którego wchodzi: 1) budynek maszyny wyciągowej, wraz z wyposażeniem, o funkcji konferencyjno- gastronomicznej, 2) budynek nadszybia wraz z wyposażeniem, o funkcji wystawienniczo-konferencyjnej, w którym zlokalizowane będą m.in.: a) pomieszczenia biblioteczne, użytkowane bezpłatnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury, b) sala wystawienniczo-konferencyjna, c) kotłownia, 3) teren urządzony. 2. Szczegółowy opis Centrum oraz wykaz wyposażenia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Centrum zlokalizowane jest w Boguszowie-Gorcach, na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 231-4, 231-5, 231-8, 231-10, 231-11, 231-35, 231-39 obręb nr 2 Gorce przy ul. Traugutta 12g - zwanych dalej terenem Centrum. 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy do zarządzania i administrowania teren Centrum określony w ust. 3 wraz z wyremontowanymi obiektami Centrum, którego właścicielem jest Gmina Boguszów-Gorce. Teren Centrum przekazywany Wykonawcy, zaznaczony został na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 5. Zamawiający udostępni Wykonawcy majątek stanowiący wyposażenie Centrum, w tym między innymi: wyposażenie kuchni, sali restauracyjnej oraz sali wystawienniczej, wraz z instalacjami: gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, windą i schodołazem dla osób niepełnosprawnych, określone w Załączniku nr 1. 6. Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na Centrum dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 7. Wykonawca realizując Umowę zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz zachować należytą staranność o powierzony mu majątek z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 8. Czynności zarządzania i administrowania Centrum Wykonawca rozpocznie w terminie wskazanym w §3 niniejszej Umowy. Za czynności administrowania i zarządzania Centrum przez Wykonawcę rozumie się między innymi niżej wymienione czynności: 1) Zarządzanie i administrowanie budynkiem maszyny wyciągowej: a) wynajęcie w drodze przetargu sali konferencyjnej wraz z zapleczem gastronomicznym i socjalnym; w przypadku braku możliwości wyłonienia najemcy przedmiotowych pomieszczeń w wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów możliwe będzie wynajęcie pomieszczeń na pojedyncze imprezy, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacja zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami, g) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowania toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, h) utrzymanie czystości na obiekcie. 2) Zarządzanie i administrowanie budynkiem nadszybia: a) wynajmowanie powierzchni konferencyjno-szkoleniowej, b) bieżący nadzór nad prawidłową realizacja zawartych umów najmu, c) pobieranie czynszu z tytułu zawartych umów najmu, d) rozliczanie dostarczonych przez Zamawiającego do obiektu mediów (najemcy zobowiązani będą do zapłaty za media bezpośrednio na konto wskazane przez Zamawiającego), e) zapewnienie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) bieżąca obsługa i konserwacja budynku wraz z niezbędnymi przeglądami, g) zapewnienie nieprzerwanego i zgodnego ze stosownymi przepisami działania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego, h) zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego użytkowania toalet w czasie godzin otwarcia Centrum oraz podczas imprez organizowanych na terenie Centrum, i) utrzymanie czystości na obiekcie. 3) Utrzymanie czystości i porządku na całym terenie Centrum oraz odśnieżanie terenów utwardzonych (drogi dojazdowe, chodniki, przejścia, dojścia i parkingi) leżących w obszarze Centrum. 4) Zapewnienie całodobowej ochrony Centrum od dnia jego protokolarnego przekazania do końca obowiązywania Umowy. 5) Organizacja na koszt własny działalności społeczno-kulturalnej adresowanej do mieszkańców Gminy Miasto Boguszów-Gorce, o której mowa w § 4 Umowy. 6) Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum na imprezy, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz w celu prowadzenia stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury. Wykaz przedmiotowych imprez i stałych zajęć stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 7) Wykaz imprez, których realizatorem będzie Zamawiający, jego jednostki lub Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury oraz stałych zajęć organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury, o którym mowa w ust. 6 może zostać zmodyfikowany lub rozszerzony przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703322009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium ( przed upływem terminu składania ofert ) w wysokości: 1 000, 00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach