Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żerkowie

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 51 17 , fax. 71 319 56 83
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  ul. Kolejowa 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 51 17, fax. 71 319 56 83
  REGON: 93193493400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żerkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. 126/4, AM - 1 we wsi Żerków wraz z infrastrukturą techniczną i dwoma zjazdami publicznymi z drogi gminnej - dz. nr 227, AM-1 obręb Żerków, jedn. ew. Brzeg Dolny, kategoria obiektu budowlanego IX i IV. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę budynku świetlicy i jego wyposażenie; 2) zagospodarowanie terenu przy budynku, wraz z infrastrukturą, dwoma zjazdami z drogi gminnej i ogrodzeniem terenu; 3) uzyskanie świadectwa energetycznego budynku oraz pozwolenia na jego użytkowanie. 3. Stosownie do postanowienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 1382/2012 z dnia 17.10.2012 r., jako stolarkę okienną należy wprowadzić stolarkę o podziale krzyżowym, jako pokrycie budynku zastosować materiał w kolorze czerwonym, ceglasty. 4. Wyposażenie budynku zrealizować należy zgodnie z Zestawieniem wyposażenia dołączonym do dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający ustanowi nadzór autorski oraz kompleksowy nadzór inwestorski dla realizacji przedsięwzięcia. 6. Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną Wroński stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. Podane w SIWZ i dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym będzie musiała znaleźć się w kosztorysie ofertowym przez podanie nazwy materiału równoważnego. Do oferty nie należy dołączać kosztorysu. Zgodnie z postanowieniami umowy (zał. nr 8 do SIWZ) - kosztorys będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo. 8. Dołączona do umowy tabela r-f będzie wymagana przez Zamawiającego jako podstawa do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego. Tabeli nie należy dołączać do oferty. 9. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją - w gestii Wykonawcy. 10. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót. W okresie rękojmi Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.brzegdolny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach