Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu

Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-983 Wrocław, ul. Januszowicka 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 071 373 27 75
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  ul. Januszowicka 48 48
  50-983 Wrocław, woj. dolnośląskie, fax. 071 373 27 75
  REGON: 00009268600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroc.wiw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paliw płynnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych. 1. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego. 2. Zamawiający posiada park pojazdów, który składa się z 9 samochodów. Zakup paliwa dokonywany będzie w formie bezgotówkowej za pomocą kart flotowych. 3. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 4. Karta flotowa będzie służyła tylko i wyłącznie do zakupu paliw. 5. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo dla pojazdów, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie wynosi około 17,5 tysięcy litrów w następującym asortymencie: a/ ON: do 10.000 l. b/ PB 95: do 7 500 l. 6. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroc.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach