Przetargi.pl
Sprzatanie obiektu Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska oraz terenu przyległego

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7525926 , fax. 075 7522884
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
  ul. Bankowa 27 27
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7525926, fax. 075 7522884
  REGON: 00060036100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzatanie obiektu Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska oraz terenu przyległego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzatanie obiektu wraz z terenm przyległym. Czynności związane z wykonaniem usługi będą realizowane od poniedziałku do soboty w godz. 19.00 - 7.00 szczegółowy zakres prac w SIWZ. Wykoanwca zapewni pracownikom środki czystości oraz środki higieny niezbedne do utrzymania wysokiego standardu czystosci na całym obiekcie oraz sprzęt do utryzmania czystości. Wykonawca do wykonania ww. prac zatrudni pracowników na umowę o pracę. Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobą upowaznioną przez zamawiajacego do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacja umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: biblioteka.jeleniagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach